Algemene voorwaarden cursussen Frans

van Taal & Vertaalbureau Apostrophes, verder te noemen Apostrophes, gevestigd aan de Haverlanden 221 in Wageningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Centraal Gelderland onder handelsregisternummer 09168842.

 

1. GELDIGHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en diensten die Apostrophes (de opdrachtnemer) doet aan, aangaat met of verricht voor de cursist of het bedrijf (de opdrachtgever), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

2. OVEREENKOMSTEN

2.1. Overeenkomsten zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk door Apostrophes zijn bevestigd.

2.2  Bij minderjarigen dient de ouder of voogd te tekenen voor akkoord.

2.3. Indien de overeenkomsten en aanvullingen daarop schriftelijk door Apostrophes zijn bevestigd, is Apostrophes daaraan gebonden voor zover en op de wijze als bepaald in de overeenkomsten en aanvullingen daarop.

2.4. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven en bevat onder meer de begin- en einddatum, de lestijden, de cursusprijs en de locatie van de cursus.

 

3. BETALINGSVOORWAARDEN / VERHINDERING

3.1  Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de cursus, tenzij anders overeengekomen. Betaling van de factuur kan plaatsvinden door middel van een overboeking op het op de factuur vermelde rekeningnummer.

3.2 Indien Apostrophes het door de cursist verschuldigde cursusbedrag niet tijdig heeft ontvangen, is Apostrophes zonder meer gerechtigd de cursist de toegang tot de cursusruimte te ontzeggen.

3.3 Lessen kunnen tot 24 uur tevoren kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de les wordt de volledige lesprijs in rekening gebracht. Vakanties en ziekte, mits tijdig doorgegeven, worden niet doorberekend. In geval van absentie van de cursist bij een groepsles wordt het lesbedrag in rekening gebracht en zal er geen restitutie plaatsvinden.

3.4 Bij verhindering van de docent brengt deze de leerlingen daarvan uiterlijk 24 uur tevoren op de hoogte en wordt de betreffende les in overleg met de cursisten voor het einde van de cursus ingehaald. In geval van een langdurige ziekte of ongeval van de docente, zal het cursusbedrag naar rato van het lopende cursusblok aan de cursist worden terugbetaald, tenzij gezorgd is voor adequate vervanging van de docent.

3.5 Lestijden kunnen in overleg worden gewijzigd. Bij groepslessen geldt de keuze van de meerderheid.

 

4. LESMATERIAAL

4.1 Het benodigde lesmateriaal wordt door Apostrophes

in overleg met de cursist(en) bepaald en kan via de boekhandel en/of via internet worden besteld voor zover het reguliere boeken betreft. De kosten van het lesmateriaal zijn niet bij het cursusbedrag inbegrepen.

4.2 Als het lesmateriaal door Apostrophes zelf is ontwikkeld, zijn de kosten van dat lesmateriaal wel in het cursusbedrag inbegrepen. Hierbij wordt uitdrukkelijk vermeld dat dit lesmateriaal niet aan derden beschikbaar mag worden gesteld of mag worden doorverkocht. Dit in verband met auteursrechten en intellectuele eigendommen.

4.3 Apostrophes biedt u de mogelijkheid om kosteloos dan wel tegen een geringe vergoeding boeken, CD’s, DVD’s te lenen. Deze dienen voor beëindiging van het cursusblok ongeschonden geretourneerd te worden aan de docent.

 

5. AANMELDING, AFMELDING EN CURSUSDUUR

5.1 Cursisten kunnen zich alleen schriftelijk aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen en te ondertekenen en in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden.

5.2 Er wordt met iedere nieuwe cursist dan wel met zijn werkgever (de opdrachtgever) een kosteloos intakegesprek van 30 minuten gevoerd om het instapniveau te bepalen. Voor het intakegesprek zal de docent vragen een instaptoets in te vullen, maar hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Het doel van het intakegesprek is om de lessen zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften.

Aan het einde van de cursus wordt een (vrijwillige) uitstaptoets afgenomen zodat de cursist kan zien welke vorderingen er gemaakt zijn ten opzichte van de instaptoets.

5.3 De lestijden worden in overleg vastgesteld door Apostrophes. Indien een geplande les om welke reden dan ook géén doorgang kan vinden, zal Apostrophes dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van het cursustijdstip, schriftelijk of mondeling doorgeven.

 

6.  AANSPRAKELIJKHEID

6.1. Apostrophes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door opdrachtgever of cursisten geleden schade van welke aard ook, behalve wanneer de schade is ontstaan door opzet of grove schuld die aan Apostrophes is toe te rekenen.

6.2 De in deze overeenkomst vastgelegde verplichtingen zijn wederzijdse "inspanningsverplichtingen. Apostrophes is niet aansprakelijk indien de cursist de beoogde resultaten niet bereikt."

6.3 Indien zich naar het redelijk oordeel van Apostrophes een situatie van overmacht voordoet, heeft Apostrophes het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. Eventueel door opdrachtgever vooruitbetaalde gelden zal Apostrophes in dat geval naar rato terugbetalen.

6.4 Zie voor meer informatie de website van Apostrophes:

www.apostrophes.nl. De inhoud van de website van Apostrophes is evenals de inhoud van alle andere uitingen van Apostrophes met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Apostrophes is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onvolkomenheden, dan wel voor de gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de betreffende informatie. De op de website vermelde tarieven zijn een indicatie; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

7. ONTBINDEN EN ANNULEREN

7.1 Na schriftelijke aanmelding heeft een particulier het recht om gedurende 14 dagen

zijn inschrijving te herroepen. Dit geldt niet voor een inschrijving door een bedrijf.

7.2 Cursisten of opdrachtgevers krijgen binnen 8 dagen na ontvangst van een schriftelijke aanmelding een factuur, in overeenstemming met het hiervoor bepaalde. Na ontvangst van de betaling wordt de cursist definitief geplaatst.

7.3 Hierna kan niet meer geannuleerd worden; de cursist heeft dan een plaats gereserveerd waarvoor het volledig cursusbedrag verschuldigd is en blijft.

7.4 Bedrijven dragen de verantwoording voor de cursisten van hun bedrijf.

7.5 Indien de cursus op verzoek van de cursist dan wel het bedrijf (de opdrachtgever) voortijdig beëindigd wordt, kunnen zij geen aanspraak maken op terugbetaling van betaalde cursusbedragen.

 

8. KLACHTENREGELING

8.1 Apostrophes streeft naar optimale klanttevredenheid. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag van u.

Deze klachtenregeling zet uiteen op welke wijze u een klacht kunt indienen en binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten.

8.2 Definitie van een klacht: Elke schriftelijke uiting van ontevredenheid over de activiteiten en dienstverlening van Apostrophes, gedaan door een cursist.

8.3 Adres voor klachtenafhandeling: Uw klacht dient u te sturen naar: Taal & Vertaalbureau Apostrophes

Haverlanden 221

6708 GL Wageningen

8.3.a Omschrijving van uw klacht: Wij vragen u om zoveel mogelijk relevante informatie te verstrekken, zodat wij uw klacht zo adequaat mogelijk kunnen beoordelen.

8.3.b Behandeling van uw klacht: Binnen vijf werkdagen ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging.

8.3.c Reactie op uw klacht: Apostrophes streeft ernaar om binnen 10 dagen een inhoudelijke reactie te geven. Mocht dat door de complexiteit van de klacht niet mogelijk zijn, dan krijgt u een alternatieve termijn te horen.

8.4 Beroepsmogelijkheid: Indien u het niet eens bent met de reactie op uw klacht, dan dan kunt u beroep aantekenen bij de volgende onafhankelijke derde (Mediator):

Alliance Française afdeling Ede-Wageningen

Mevrouw Annelies Hendriks

Hulweg 9

6741 CD Lunteren

Binnen 10 werkdagen zal deze onafhankelijke derde uw klacht in behandeling nemen. Het oordeel van deze beroepsinstantie is bindend en Apostrophes zal zich daar aan houden.

8.5 Elke klacht wordt in volledige vertrouwelijkheid behandeld.

 

9. GESCHILLEN

9.1 Geschillen worden zo veel mogelijk tussen opdrachtgever en Apostrophes onderling opgelost. Mocht dit niet lukken, dan is op deze overeenkomst het Nederlands recht van toepassing.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Centraal Gelderland.

 

10. VERTROUWELIJKHEID

10.1 Alle door de cursist of opdrachtgever verstrekte informatie die aan te merken is als bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantgroepen en strategieën zal vertrouwelijk door Apostrophes behandeld worden.

 

11. SLOTBEPALINGEN

11.1 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten, gedane aanbiedingen en offertes en leveringen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 

VOOR AKKOORD:

Plaats: ……………………Datum: ……………

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VERTALINGEN (NGTV-VOORWAARDEN)

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de voorwaarden

1.1        Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen de tolk/ vertaler NGTV (verder te noemen de vertaler) en een opdrachtgever waarop de vertaler deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door de vertaler uitdrukkelijk is afgeweken.

1.2        De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de vertaler, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

Artikel 2 – Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

2.1        Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de vertaler zijn vrijblijvend.

2.2        De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van de vertaler of – indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging van de vertaler van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht. Indien de vertaler voor de offerte de volledige tekst binnen vijf werkdagen niet heeft kunnen inzien kan de vertaler echter na de aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte de gedane prijsopgave en opgegeven termijnen nog herroepen. Alle prijsopgaven en offertes worden gedaan exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.3        De vertaler mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan de vertaler heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan de vertaler zijn verstrekt.

 

Artikel 3 – Wijziging, intrekking van opdrachten

3.1        Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is de vertaler gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.

3.2        Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte.

3.3        Indien de vertaler voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50 % van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

 

Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten, geheimhouding

4.1        De vertaler is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.

4.2        De vertaler zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. De vertaler zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten. De vertaler is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn medewerkers indien hij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

4.3        Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen heeft de vertaler het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. De vertaler zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.

4.4        De opdrachtgever verstrekt op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst alsmede documentatie en terminologie. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

4.5        De vertaler staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan de vertaler verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien de vertaler is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.

 

Artikel 5 – Intellectueel eigendom

5.1        Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt de vertaler het auteursrecht op door de vertaler vervaardigde vertalingen en andere teksten.

5.2        De opdrachtgever vrijwaart de vertaler tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 6 – Ontbinding

De vertaler is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Hij kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.

 

Artikel 7 – Reclames en geschillen

7.1        De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan de vertaler te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

7.2        Indien de klacht gegrond is, zal de vertaler het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien de vertaler redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.

7.3        Indien de opdrachtgever en de vertaler niet binnen een redelijke termijn tot een oplossing ten aanzien van de klacht komen, kan binnen twee maanden nadat zulks is komen vast te staan het geschil worden voorgelegd aan de Geschillen- en Tuchtcommissie van het NGTV. Beslechting van het geschil vindt alsdan plaats overeenkomstig het geschillenreglement van het NGTV.

7.4        Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of doen bewerken en vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

 

Artikel 8 – Termijn en tijdstip van levering

8.1        De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De vertaler is gehouden om, zodra hem duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

8.2        Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. De vertaler is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.

8.3        De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending per gewone post, telefax, koerier of modem.

8.4        Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

 

Artikel 9 – Honorarium en betaling

9.1        Het honorarium voor een vertaler is in beginsel gebaseerd op een woordtarief. Voor andere werkzaamheden dan vertaalwerk wordt in beginsel een honorarium op basis van een uurtarief in rekening gebracht. De vertaler kan tevens naast zijn honorarium ook de verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen.

9.2        Het honorarium is exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.3        Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Na verstrijken van de termijn van 30 dagen is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

9.4        Ingeval van buitengerechtelijk incassokosten geldt een incassotarief van 15 % over de eerste € 2269,45 van de hoofdsom met rente en een tarief van 10 % over het meerdere, met een minimum van € 68,08.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid: vrijwaring

10.1     De vertaler is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan de vertaler toerekenbare tekortkoming. De vertaler is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.

10.2     Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft de vertaler van iedere aansprakelijkheid.

10.3     De beoordeling van de vraag of een te vertalen tekst of de vertaling bepaalde risico’s voor letselschade behelst blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

10.4     De vertaler is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. De vertaler is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen.

10.5     De aansprakelijkheid van de vertaler is in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van

         € 45.389 per gebeurtenis.

10.6     De opdrachtgever is verplicht de vertaler te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van de vertaler bestaat.

 

Artikel 11 – Overmacht

11.1     Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de vertaler geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de vertaler niet in staat is zijn/ haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.

11.2     Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van de vertaler opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de vertaler niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien de opdrachtgever consument is, geldt de in dit lid bedoelde opschortingbevoegdheid slechts voor zover deze bevoegdheid hem/ haar op grond van de wet toekomt.

11.3     Indien de vertaler bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn/ haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn/ haar verplichtingen kan voldoen, is de vertaler gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 12 – Toepasselijk recht

12.1     Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en de vertaler is Nederlands recht van toepassing.

12.2     Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.

 

Artikel 13 – Depositie en inschrijving

13.1     Deze herziene algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam in mei 2001 onder depotnummer 405 16076.

13.2     Het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers is ingeschreven in het Verenigingenregister van de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 40516076.